Litoral

Taxa de dezvoltare şi promovare a turismului

Social

Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa, informează contribuabilii că, potrivit Capitolului V din Anexa 6 la HCL 339/2023 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanţa în anul 2024, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul taxei de dezvoltare şi promovare a turismului este stabilit diferenţiat în funcţie de tipul/destinaţia spaţiului şi zona de amplasare, după cum urmează:

– În sumă fixă, anuală, în funcţie de destinaţia şi zona de amplasare a spaţiului în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă şi este datorată de către:
– operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă,
– persoanele fizice şi juridice, proprietari ai spaţiilor cu destinaţia de locuit din staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă.
Taxa de dezvoltare şi promovare a turismului, se achită integral până la data de 01.07, inclusiv, dată până la care contribuabilii au şi obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuală.

În cazul contribuabililor nou-înfiinţaţi şi a celor care deschid puncte de lucru sau care dobândesc spaţii situate în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 01.07, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizaţiei de funcţionare sau dobândirii, după caz.
– În cotă procentuală de 1% aplicată la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare, exclusiv TVA şi este datorată de către turist/persoana care se cazează corespunzător perioadei de şedere în structura de cazare turistică din municipiul Constanţa, inclusiv staţiunea Mamaia.

Obligaţia de a calcula, reţine şi vărsa taxa la bugetul local revine operatorilor economici ce au în proprietate sau deţin cu orice titlu structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare în municipiul Constanţa, inclusiv Staţiunea Mamaia, clasificate de autoritatea centrală cu competenţe în domeniul turismului.
Termenul de depunere al declaraţiei este până la data de 10, inclusiv, a lunii în curs, pentru luna precedentă în care s-au obţinut venituri din prestarea serviciului de cazare.
Începând cu ziua imediat următoare termenelor scadente se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Constituie contravenţii depunerea peste termen/nedepunerea/depunerea declaraţiei cu informaţii eronate/nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 900 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.400 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Formularele tipizate şi documentele doveditoare necesare impunerii la plata taxei de dezvoltare şi promovare a turismului se regăsesc online, accesând site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea „Documente declarare persoane fizice/persoane juridice”/”Taxa de dezvoltare şi promovare a turismului” şi pot fi depuse:
– online pe site-ul www.spit-ct.ro, cu autentificare;
– pe adresele de e-mail ale agenţiilor fiscale;
– prin poştă cu confirmare de primire;
– la sediul agenţiilor fiscale, pe bază de programare.
Director Executiv -Cristina Aldea
Comunicat de presă – Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *