ANAF a publicat un Ghid dedicat persoanelor fizice care realizează venituri din închirierea de bunuri mobile şi imobile

Social

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a actualizat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal. Documentul este disponibil pe portalul instituției, în secțiunea Asistență Contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative.

Într-o manieră accesibilă și simplificată, Ghidul conține informații utile privind definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, contractul de locațiune și înregistrarea fiscală a acestuia, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), modalitățile de plată ale impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și referitor la taxa pe valoarea adăugată ori sancțiuni.

Conform documentului, veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente. În această categorie de venit se cuprind veniturile din: a) închirieri și subînchirieri de bunuri mobile și imobile din patrimoniul personal; b) arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal; c) închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea.

Veniturile obținute din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile din patrimoniul personal sunt cele din cedarea folosinței locuinței, a caselor de vacanță, garajelor, terenurilor și altele asemenea, a căror folosință este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere, uzufruct, arendare și altele asemenea, inclusiv a unor părți din acestea, utilizate în scop de reclamă, afișaj și publicitate.

Potrivit Codului civil, contractele de cedare a folosinței bunurilor sunt cuprinse în denumirea generică a contractelor de locațiune.

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

În vederea înregistrării contracului, contribuabilii depun Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune, însoțită de o copie a contractului de închiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere se efectuează de către locator prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul” și prin semnătura acestuia.
Dacă bunul a cărui folosință se cedează este deținut în comun, fiecare coproprietar are obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.

Modificarea sau încetarea contractului de locațiune poate fi înregistrată de locator la organul fiscal, prin depunerea Cererii de înregistrare a contractelor de locațiune, având bifată în formular căsuța „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoțită de documentele justificative.

Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune, însoțită de o copie a contractului de închiriere, se depune la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Formularul electronic al Cererii de înregistrare a contractelor de locațiune poate fi descărcat accesând portalul ANAF www.anaf.ro secțiunea Servicii online, rubrica Declarații electronice și se poate transmite: ▪ prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV) – rubrica Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF; ▪ pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Contribuabilii pot obține informații suplimentare: ▪ accesând portalul ANAF, www.anaf.ro; ▪ telefonic, la Serviciul central de asistență contribuabili – Contact-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60; ▪ la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *