Din 23 octombrie – Primăria Sectorului 6  primeşte cererile pentru ajutorul de căldură

Social

Şi în acest an, autorităţile vor acorda ajutor pentru încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024. Cetăţenii Sectorului 6 pot depune cererile din data de 23 octombrie.

Cine poate primi ajutor pentru încălzire
Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu un venit mediu net lunar de maxim 1.386 lei pe membru de familie, respectiv 2.053 lei, în cazul persoanelor singure.
Pot primi ajutor consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, cel principal utilizat.
Locuitorii Sectorului 6 pot depune cererile de la 23 octombrie, până la data de 20 noiembrie 2023 pentru a primi ajutor pe întreaga perioadă a sezonului rece. În cazul în care cererile sunt depuse după 20 noiembrie, ei nu vor mai primi ajutorul pe lunile care au trecut.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire se face prin dispoziţie a primarului Sectorului 6, după cum urmează:
– Începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
– Începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
– Începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Ce acte trebuie depuse pentru a primi ajutor financiar
Ajutor se acordă pe baza unei cererei şi a unei declaraţii pe proprie răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acestei, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
În cerere, beneficiarul trebuie să menţioneze componenţa familiei, veniturile realizate, datele furnizorului de energie, codul de client şi locul de consum. Persoanele care depun cerere pentru ajutor la energie electrică sunt obligate să declare şi numărul de camere al locuinţei.

Alte acte necesare la dosar, pe lânge cerere şi declaraţia pe proprie răspundere, sunt:
– Actul de identitate al solicitantului şi, după caz, al celorlalţi membri ai familiei;
– Acte care dovedesc veniturile (cum ar fi: adeverinţă de salariu, talon de pensie sau de şomaj, extras de cont);
– Documentul care să ateste dreptul de folosinţă asupra locuinţei (cum ar fi: act de proprietate, contract de închiriere);

– Adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/ locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora, codul client al furnizorului şi cod loc consum /POD;
– Certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani (dacă este cazul);
– Certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ (dacă este cazul);
– Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului (dacă este cazul);
– Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator (dacă este cazul);
Persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică trebuie să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.

Solicitanţii care au domiciliul legal pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale, însă au reşedinţa pe raza Sectorului 6 vor depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor.
Unde se depun cererile
Toate cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire se vor depunde:
– Prin e-mail, la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.com;
– La sediile Direcţiei Generale pentru Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din Str. Floare Roşie nr. 7A sau Bd. Timişoara, nr. 21.

Programul de lucru cu publicul, la sediile DGASPC Sector 6 este următorul:
– Luni, marţi, joi şi vineri – 09.00 – 13.00;
– Miercuri – 13.00 – 18.00.
Cum se calculează cuantumul ajutorului de încălzire
Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz. Suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat şi se calculează după cum urmează:
1. 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

2. 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei;
3. 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei;
4. 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei;
5. 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei;

6. 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei;
7. 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1.040 lei;
8. 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei şi 1.160 lei;

9. 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei şi 1.280 lei;
10. 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei şi 1.386 lei;
11. 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei.
Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa pagina asistentasociala6.ro, la rubrica Serviciul Ajutor Social – Ajutoare pentru încălzirea locuinţei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *