Litoral

Primăria Constanţa – Se pot depune cereri de cumpărare pentru terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului

Social

Primăria Municipiului Constanţa aduce la cunoştinţă celor interesaţi (persoane fizice sau juridice) că se pot depune cereri de cumpărare pentru terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Constanţa, în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ şi ale HCL nr.293/31.08.2021 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanţa.

Solicitările de cumpărare se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, Serviciul registratură electronică şi management documente – biroul nr.4, situat în incinta City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpuşneanu nr. 116 C, Constanţa, (formular F01-DGEF04 sau F02-DGEF04), sau on-line pe adresa de e-mail: contracte@primaria-constanta.ro, însoţite de documentaţia aferentă, respectiv:

a. plan de situaţie întocmit de o persoană fizică/juridică autorizată, în coordonate Stereo 70, pe suport analogic şi digital;
b. plan de încadrare în zonă, cu poziţionarea bunului imobil, la scara 1:500 la 1:5000, pentru care a fost formulată cerere de cumpărare, întocmit în raport cu vecinătăţile existente într-o limită de 50 m de jur împrejurul acestuia, în care să fie evidenţiate cel puţin funcţiunile şi regimul de înălţime, dar şi orice alte date de interes pentru proprietăţile existente în acest perimetru;

c. fotografii ale bunului imobil solicitat spre cumpărare, în raport cu vecinătăţile acestuia;
d. copie după actele de proprietate ale construcţiei, deţinute cu titlu valabil;
e. documentaţie cadastrală şi de carte funciară însoţită de extras din plan cadastral de pe ortofotoplan eliberat de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Constanţa şi extras de carte funciară la zi, pentru bunul imobil (construcţie şi/sau teren), după caz;

f. copii ale actelor de identificare a solicitantului, persoană fizică sau juridică, după caz;
g. alte documente, după caz.
Precizăm faptul că, solicitările de cumpărare vor parcurge prin Serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Constanţa toate etapele premergătoare procedurii de vânzare prevăzute în HCL nr.293/2021, în sensul elaborării situaţiei juridice, verificării planului de situaţie pentru terenul în cauză, emiterii raportului urbanistic, a punctului de vedere cu privire la includerea bunului imobil vizat de cererea de cumpărare în Registrul spaţiilor verzi, respectiv cu privire la aptitudinea bunului imobil de a fi folosit pentru satisfacerea unui interes public/realizarea unui proiect de interes public.

După finalizarea etapelor menţionate mai sus şi dacă solicitarea de cumpărare se încadrează în actualele prevederi legale aprobate, propunerea de vânzare a bunului imobil va fi supusă aprobării Consiliului local, care va hotărî, într-o primă etapă, asupra oportunităţii vânzării bunului imobil în funcţie de legislaţia aplicabilă şi a modalităţii vânzării, apoi, va aproba vânzarea bunului imobil, cu respectarea eventualului drept de preempţiune, a raportului de evaluare şi a caietului de sarcini, după caz.

Totodată, vă comunicăm faptul că soluţionarea cererilor de cumpărare va depăşi termenul de 30 de zile calendaristice, întrucât după prezentarea documentelor solicitate, acestea vor fi analizate de către serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Constanţa implicate în procedura de vânzare.
Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului contracte şi administrarea economică a domeniului public şi privat, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro, telefon 0241/488151.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *